Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

3.     Virtual Wings -kyselyn tulokset

Virtual FinnairVirtual Wingsin numerossa 3/2002 (kesäkuu) järjestettiin lukijakysely, jolla pyrittiin selvittämään lukijoiden kiinnostusta lehteä ja sen eri osioita kohtaan. Nyt tulokset on koottu ja analysoitu ja seuraavassa on kyselyn tulokset. Tuloksien mukaan valtaosa lukijoista on tyytyväisiä lehden nykyiseen olemukseen mutta parannettavaakin toki on. Seuraavassa kuitenkin yksityiskohtaisempaa vastausten purkua.Kysely alkoi 1.6.2002 ja se suljettiin heinäkuun loppupuolella. Tuona aikana kyselyyn vastasi yhteensä 124 henkilöä. Vastaajia siis riitti ja siitä kiitos kaikille vastanneille. Huomion arvoinen seikka on mielestäni se, että harrastajista itsestään kysytyt kysymykset edustavat uskoakseni varsin hyvin aktiivista suomalaisten Flight Simulator -harrastajien joukkoa ja tämän kyselyn perusteella myös tästä joukosta saa hyvän kuvan.

Ikäjakauma
Ensimmäisissä kysymyksissä selvitettiin vastaajien tietoja ja kysymyksinä oli ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Ikäjakauma oli varsin odotettu suurimman ikäryhmän ollessa 16 - 20 -vuotiaat 38 prosentin osuudella. Toiseksi suurin ikäryhmä oli 21 - 30 -vuotiaat 28 prosentin osuudella ja kolmantena 15-vuotiaat ja sitä nuoremmat 22 prosentin osuudella. Pienin ryhmä oli 31-vuotiaat ja sitä vanhemmat 14 prosentin osuudella. Huomattavaa kuitenkin on, että kaikkia ikäryhmiä oli yllättävän paljon, ja että etenkin 31-vuotiaita ja sitä vanhempia oli kuitenkin näinkin paljon.

Toinen selvitettävä seikka - vastaajien sukupuoli - puhui selvää kieltä ja tulos oli odotetunlainen. Vastaajista 99 prosenttia oli miespuolisia ja yksi prosentti naispuolisia.

Alueellinen jakauma
Vastaajien alueellinen jakauma oli osittain yllättävä: Olin odottanut suurimman osan vastaajista sijaitsevan pääkaupunkiseudulla mutta jaetulle kärkisijalle sijoittuivat Uudenmaan alue pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta sekä Pohjois-Karjala, joista kummastakin löytyi 13 vastaajaa. Toiselle sijalle ylsi Kuopion alue 12 vastaajalla ja kolmantena oli Oulu 9 vastaajalla. Mielenkiintoinen seikka on myös sekin, että Lapista ei löytynyt yhtäkään vastaajaa. Toki tuloksiin kannattaa suhtautua hieman kriittisestikin, sillä on mahdotonta sanoa ovatko kaikki vastaajat suhtautuneet vakavasti kyselyyn. Kysymyksen vaihtoehdot olivat siinä mielessä pielessä, että niissä ei otettu huomioon ulkomailla asuvia lukijoita. Yllättävää olikin, että ulkomailla asuvia lukijoita olisi ilmeisesti löytynyt useampiakin, sillä kysymykseen vastasi vain 74 henkilöä. Mitä tapahtui niille 50 henkilölle, jotka eivät vastanneet tähän kysymykseen? Eivät he kaikki voineet olla ulkomailla asuvia lukijoita.

Seuraavat kysymykset koskivat lähinnä lehden sisältöä. Kysymyksen "Kuinka usein luet Virtual Wingsiä?" vastaukset jakautuivat siten, että 70 prosenttia luki joka numeron, 27 prosenttia silloin tällöin ja lopuille kolmelle prosentille tämä oli ensimmäinen lukukerta. Kysymykseen Virtual Wingsin yleisarvosanasta vastattiin siten, että 29 prosenttia piti lehteä erinomaisena, 61 prosenttia hyvänä, 9 prosenttia keskivertona ja viimeinen prosentti huonona. Voin siis todeta lehden olevan varsin hyvässä tilassa, vaikkakin huonojakin arvosanoja tuli.

Kiinnostavimmat osiot
Kiinnostavimpia osioita lehdessä olivat odotetusti matkakuvaukset, lentokone- ja lentoasemaesittelyt ja suuren määrän ääniä sai myös Flight Simulator -aiheet. Virtual Finnair -aiheet ja haastattelut olivat vähiten mielenkiintoisia, vaikkakin nekin saivat kohtalaisesti ääniä. Matkakuvauksia pyrin tekemään jatkossa enemmän mutta on selvää, että tyhjästä on paha nyhjästä enkä sentään ryhdy matkustelemaan vain tehdäkseni matkakuvauksia...Vaihtoehtoina on ottaa apua matkakuvauksien tekoon ulkopuolisilta vapaaehtoisilta mutta silloin kuvausten laadusta ei ole takeita. Toinen realistisempi vaihtoehto on ryhtyä tekemään kuvauksia pienkonelennoista ja tämä vaihtoehto tulleekin toteutumaan piakkoin...Lentokone-esittelyjen tulevaisuus on tällä hetkellä hämärän peitossa mutta positiivinen palaute saa aikaan jatkosuunnitelmien kehittelemistä. Lentoasemaesittelyt tulevat jatkumaan normaalisti ainakin siihen saakka kunnes kaikki Suomen lentoasemat on esitelty. Haastatteluja ja Virtual Finnair aiheita tullaan jatkamaan edelleen jo pelkästään lehden luonteen vuoksi sillä kyseessähän on kuitenkin virtuaalilentoyhtiön uutislehti.

Kysyttäessä kunkin osa-alueen mielenkiintoisuutta erikseen, sai kukin osa-alue osakseen kohtalaisen suurta mielenkiintoa. Haastatteluja piti 15 prosenttia vastaajista erittäin mielenkiintoisina ja jopa 65 prosenttia melko mielenkiintoisina. 17 prosenttia piti haastatteluja vähän mielenkiintoisina ja 3 prosenttia ei lainkaan mielenkiintoisina.

Lentoasemaesittelyjen osalta 44 prosenttia vastaajista piti niitä erittäin mielenkiintoisina, 43 prosenttia melko mielenkiintoisina, 12 prosenttia vähän mielenkiintoisina ja 1 prosentti ei lainkaan mielenkiintoisina.

Lentomatkakuvauksia piti erittäin mielenkiintoisina 60 prosenttia vastaajista, 30 prosenttia melko mielenkiintoisina, 8 prosenttia vähän mielenkiintoisina ja loput 2 prosenttia ei lainkaan mielenkiintoisina.

Virtual Finnair -uutiset olivat 12 prosentin mielestä erittäin mielenkiintoisia, 51 prosentin mielestä melko mielenkiintoisia, 32 prosentin mielestä vähän mielenkiintoisia ja loppujen 5 prosentin mielestä ei lainkaan mielenkiintoisia.

Virtual Finnair -aiheiset artikkelit olivat 12 prosentin mielestä erittäin mielenkiintoisia, 60 prosentin mielestä melko mielenkiintoisia, 24 prosentin mielestä vähän mielenkiintoisia ja loppujen 4 prosentin mielestä ei lainkaan mielenkiintoisia.

Seuraavaksi kysyttiin kaivataanko lehteen lisää Flight Simulatorilla suoritettujen lentojen kuvauksia. Tässä vastaus painottui selkeästi "kyllä"-mielipiteen kannalle 76 prosentin enemmistöllä. Jatkossa näitä FS-lentokuvauksia pyritäänkin saamaan lehteen lisää.

Kysyttäessä kaivataanko lehteen lisää tosimaailmassa lennettyjen lentojen kuvauksia vastausten painotus oli vielä edellistäkin suurempi. 82 prosenttia lukijoista oli nimittäin sitä mieltä, että lentomatkakuvauksia saisi tulla lisää. Kuten edellä on mainittu, lentomatkakuvauksia tullaan lisäämään jatkossa mahdollisuuksien mukaan, mutta etenkin pienkoneella tehtyjen tosi-ilmailukokemusten esittely tulee olemaan uusi lisä lehdessä pelkästään siitä syystä, että näistä lennoista on helpompi tehdä esittelyjä ja näitä lentoja on helpompi järjestää.

Positiivisena yllätyksenä havaitsin sen, että jopa 90 prosenttia vastaajista lukee Virtual Wingsin vanhoja numeroita. Tämän seurauksena tulevaisuudessa lienee paikallaan järjestää jonkinlainen hakemisto vanhojen numeroiden sisällöstä aiheiden etsimisen helpottamiseksi.

Omistatko lupakirjan?
Viimeisimpinä kysymyksinä kysyttiin kuinka moni vastaajista omistaa oikean lentolupakirjan. Tässä tulos yllätti jonkin verran itseni, sillä vain 11 prosenttia vastaajista omisti jonkin tyyppisen lentolupakirjan loppujen tyytyessä pelkästään simulaattori-ilmailuun. Lupakirjatyypeistä yleisin oli purjelentäjän lupakirja (GPL), joita vastaajilla oli yhteensä 8 kappaletta. Toiseksi yleisin oli yksityislentäjän lupakirja (PPL), joita löytyi 6 kappaletta. Moottoripurjelentäjän lupakirjoja (MGPL) oli joukossa kolme kappaletta ja ultrakevytlentäjän lupakirjoja (UPL) yksi kappale. Huomattavaa on myös se, että lukijoiden joukosta löytyi myös yksi helikopteriliikennelentäjä (ATPL(h)) sekä myös yksi huoltomekaanikko (AMM). Huomioitavaa tässä kohdassa on se, että lupakirjan omistavien henkilöiden määrä on eri kuin eri lupakirjojen määrä, sillä yhdellä henkilöllä saattoi olla useampia lupakirjoja.

Lopussa pyydettiin vielä vapaasti kertomaan mitä kaipaisi lehteen lisää. Suurin osa oli tyytyväinen lehden nykyiseen sisältöön eikä kaivannut lisää mitään erityistä. Ehdotuksia ja toiveitakin tuli kuitenkin runsaasti ja suurin osa niistä ehdotti yksityiskohtaisia artikkeleita esimerkiksi oikean Finnairin toiminnasta, todellisen lentäjän työstä tai ilmavoimista. Palautteena tähän voin mainita, että Finnairin toiminnasta kirjoittaminen vaatisi valtaisan työn ja panostuksen ja ilman hyviä kontakteja se on miltei mahdotonta. Näin ollen tarkempia artikkeleita Finnairista on mahdotonta luvata. Sitä paitsi, onhan lehdessä ollut jo mielestäni harvinaisen "arvokkaita" artikkeleita Finnairin lentokoulutuskeskuksesta ja Suomen ilmailuopistosta näin harrastajapohjalta tehtynä. Toiveet pidetään kuitenkin mielessä ja jos tilaisuus joskus tarjoutuu niin toki lehteen tulee silloin artikkeleita todellisen Finnairin toiminnasta. Ilmavoimien osalta tilanne on vaikeampi. Suuri osa asioista on kohtalaisen arkaluontoista eikä vierailuille Virtual Wingsiä varten juurikaan pääse. Vaikka itselläni olisi mahdollisuus kirjoittaa jo jonkinlaisella kokemuksella ilmavoimien taistelunjohtotoiminnasta, en sitä tee, sillä joutuisin arpomaan hyvinkin paljon mitä voin julkisesti kirjoittaa ja mitä en taistelunjohtotoiminnan ollessa kohtalaisen suojattua. Kehotankin lukemaan vain jo lehdessä julkaistuja artikkeleita ilmavoimien viestikoulusta, teknillisestä koulusta ja ilmasotakoulusta. Tosimaailman artikkeleiden lisäksi ehdotettiin hyvinkin yksityiskohtaisten artikkeleiden kirjoittamista Flight Simulatorista, sen lisäosista ja erinäisistä muokkausvinkeistä. Tähän joudun toteamaan, että nämä kuuluvat enemmän FS Nordicin osastolle eikä niinkään virtuaalilentoyhtiön uutislehteen.

Lopuksi pyydettiin yleistä palautetta lehdestä. Tähän täytyy sanoa ainoastaan suuri kiitos positiivisesta palautteesta sillä likimain jokainen viesti mainitsi jotakin positiivista ja yleisesti ottaen lehteen oltiin hyvin tyytyväisiä. Toiveina oli ainoastaan suurempia sivumääriä ja enemmän artikkeleita ja tämän voi helposti tulkita siten, että lehti on kokonaisuudessaan onnistunut. Tämän palautteen kannustamana on helppo jatkaa lehden tekemistä jatkossakin.

Kyselyn perusteella voin siis vetää johtopäätöksen, että lehti on onnistunut ja sen lukijat ovat pääosin tyytyväisiä. Kiinnostavimpia osioita ovat tosi-ilmailuun liittyvät artikkelit ja niiden määrää pyritäänkin jatkossa kasvattamaan. Myös erilaisten fakta-artikkeleiden kirjoittaminen tietyistä toiminnoista kuten Suomen ilmailuopisto tai Finnairin lentokoulutuskeskus tulee jatkumaan aina tilanteen tarjoutuessa ja suunnitelmissa onkin lennonjohtotoiminnasta sekä mahdollisesti lentokoulutuksesta kirjoittaminen. Nämä ovat kuitenkin tulevaisuuden suunnitelmia, sillä jokaista artikkelia varten joutuu tekemään useita puhelinsoittoja, hankkimaan tietoa, käymään paikan päällä, ottamaan valokuvia ja kirjoittamaan itse tekstin eikä tämä tapahdu hetkessä. Ja sitä paitsi kyseessähän on kuitenkin vain harrastus. Jos joku on kiinnostunut kirjoittamaan kuvauksia erityisesti Flight Simulator lennoista, niin apu otetaan näiden osalta ilomielin vastaan.

Toistaiseksi lehden toimittaminen jatkuu ja positiivisen palautteen siivittämänä varmasti pitkään. Hyvää kesää lukijoille toivottaen.


Pekka Lehtinen - 07/2002


etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5